Správa nehnuteľností a ich údržba

Spoločnosť Ellin pôsobí ako spoločnosť zabezpečujúca kompletný servis v oblasti správy majetku, jedná menom svojich klientov, zaisťuje kvalitnú správu a údržbu klientom zverenej nehnuteľnosti so zreteľom na maximalizáciu hodnoty takýchto nehnuteľností pri zaistení minimálnych nákladov. Tieto aktivity zahŕňajú:

Prevádzkové činnosti:

Zabezpečenie prenájmu nehnuteľnosti (ak je vyžadované), výber nájomného a ďalších platieb od nájomníkov, zaistenie poistenia nehnuteľnosti menom vlastníka, riadne a včasné platenie daní a ďalších platieb ktoré sa na danú nehnuteľnosť vzťahujú.

Preventívna údržba:

Permanentné a opakujúce sa služby, ktorých cieľom je udržanie dobrého stavu a funkcie nehnuteľnosti, maximalizácia presnosti a efektivity zariadenia a zaistenie bezpečnosti nehnuteľnosti.

Opravy a údržba:

Ad-hoc služby opráv všetkých nepredvídaných škôd, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia alebo starnutia objektu.